Công cụ thành viên

Công cụ trang web


training

Chương trình đào tạo lập trình viên NukeViet

Chương trình đào tạo dành cho học viên đã có kiến thức sơ bộ về HTML, CSS và PHP, Javascript. Chương trình đào tạo dựa trên làm dự án thiệt

Các phần mềm cần thiết

Để phục vụ cho khóa học, các bạn học viên cài đặt các phần mềm sau. Nếu chưa có tài khoản tại https://github.com/ các bạn cần đăng ký 1 tài khoản

Yêu cầu kiến thức

Kiến thức tổng quan về HTML 5 & CSS 3

 • Hiểu và sử dụng được các thẻ: title, h1, h2…, p, div, ul, li, p, span, a, table, form…
 • Các thuộc tính: background, color, margin, padding, border, height, width, font, text, position, box, overflow, transform…

Kiến thức nền tảng về PHP cơ bản

 • Biến và khai báo biến
 • Câu lệnh điều khiển và vòng lặp trong PHP
 • Mảng và các hàm xử lý mảng
 • Chuỗi và hàm xử lý chuỗi
 • Các hàm xử lý thời gian
 • Phương thức gửi và nhận dữ liệu trong PHP
 • Cookie, Session trong ngôn ngữ lập trình PHP

Kiến thức về MySQL cơ bản

 • Kỹ năng cơ bản về sử dụng các câu lệnh INSERT, DELETE, UPDATE, INNER JOIN, WHERE, ORDER BY trong MySQL
 • Kỹ năng nâng cao về việc sử dụng các câu lệnh TRUNCATE, HAVING, GROUP BY, BETWEEN, IN (nâng cao càng tốt).

Kiến thức và sử dụng bootstrap

Tổng quan về NukeViet

Tổng quan về Git

Lập trình module NukeViet

Nội dung đào tạo: Chương trình đào tạo dựa trên thực hiện dự án về lập trình module thực tế cho NukeViet

Chương trình đào tạo

Hướng dẫn thiết kế Database cho module (2T).

Mô tả chức năng & công thức sử dụng các biến môi trường trong NukeViet. (1T)

Giới thiệu cấu trúc module & cách tạo module đơn giản. (1T)

Hướng dẫn tạo Form, sử dụng lớp request trong việc lấy biến, Xử lý dữ liệu (1T)

 • Phương thức GET.
 • Phương thức POST.
 • Session, Cookie.

Hướng dẫn sử dụng mysql cập nhật Database (1T)

 • Kết nối CSDL với module.
 • Thực thi câu lệnh SQL.
 • Thực hiện câu lệnh thêm, sửa, xóa.

Hướng dẫn viết tính năng thêm, sửa, xóa cho module. (3T) Hướng dẫn sử dụng lớp upload, image để xử lý việc upload file, image lên hệ thống (4T)

 • Tạo file.
 • Truy xuất dữ liệu với file: Mở, đọc, ghi, xóa.
 • Upload hình ảnh.
 • Xử lý hình ảnh.

Viết các chức năng khác module (7T)

 • Chức năng ngôn ngữ module
 • Chức năng bên ngoài site
 • Chức năng tìm kiếm.
 • Review lại chức năng đã lập trình

Cắt ghép giao diện NukeViet

Nội dung đào tạo: Chương trình đào tạo dựa trên thực hiện dự án về cắt ghép giao diện thực tế cho NukeViet.

Chương trình đào tạo

 1. Hướng dẫn sử dụng câu lệnh liên quan tới Git (1T)
 • Khởi tạo kho code.
 • Check out kho code.
 • Lấy kho code NukeViet.
 • Xử lý xung đột code.

Sổ tay Git cho người mới

Giới thiệu cấu trúc thư mục template (1T)

 • Thư mục css, js, layout, module, image…
 • File theme.php, config.ini.

Hướng dẫn copy themes mặc định & bỏ các file chưa sử dụng đến. (1T)

Hướng dẫn chỉnh sửa giao diện theo thiết kế (6T)

 • Sử dụng tính năng cơ bản Photoshop.
 • Hướng dẫn sử dụng & chỉnh sửa module menu cho giống thiết kế.
 • Hướng dẫn thiết lập bố cục.
 • Hướng dẫn bật kéo thả các block cần dùng.
 • Hướng dẫn sử dụng + chỉnh sửa module news.
 • Chỉnh sửa phần chân trang của website.
 • Hướng dẫn lập trình các khối block của giao diện.

Review lại sản phẩm hoàn thiện. (1T)

training.txt · Sửa đổi lần cuối: 2020/12/01 04:15 bởi nguyennam