Công cụ thành viên

Công cụ trang web


training

Chương trình đào tạo lập trình viên NukeViet

Chương trình đào tạo dành cho học viên đã có kiến thức sơ bộ về HTML, CSS và PHP, Javascript. Chương trình đào tạo dựa trên làm dự án thiệt

Các phần mềm cần thiết

Để phục vụ cho khóa học, các bạn học viên cài đặt các phần mềm sau. Nếu chưa có tài khoản tại https://github.com/ các bạn cần đăng ký 1 tài khoản

Yêu cầu kiến thức

Kiến thức tổng quan về HTML 5 & CSS 3

 • Hiểu và sử dụng được các thẻ: title, h1, h2…, p, div, ul, li, p, span, a, table, form…
 • Các thuộc tính: background, color, margin, padding, border, height, width, font, text, position, box, overflow, transform…

Kiến thức nền tảng về PHP cơ bản

 • Biến và khai báo biến
 • Câu lệnh điều khiển và vòng lặp trong PHP
 • Mảng và các hàm xử lý mảng
 • Chuỗi và hàm xử lý chuỗi
 • Các hàm xử lý thời gian
 • Phương thức gửi và nhận dữ liệu trong PHP
 • Cookie, Session trong ngôn ngữ lập trình PHP

Kiến thức về MySQL cơ bản

 • Kỹ năng cơ bản về sử dụng các câu lệnh INSERT, DELETE, UPDATE, INNER JOIN, WHERE, ORDER BY trong MySQL
 • Kỹ năng nâng cao về việc sử dụng các câu lệnh TRUNCATE, HAVING, GROUP BY, BETWEEN, IN (nâng cao càng tốt).

Kiến thức và sử dụng bootstrap

Tổng quan về NukeViet

Tổng quan về Git

Lập trình module NukeViet

Nội dung đào tạo: Chương trình đào tạo dựa trên thực hiện dự án về lập trình module thực tế cho NukeViet

Cài đặt NukeViet trên localhost

Chương trình đào tạo

Cắt ghép giao diện NukeViet

Nội dung đào tạo: Chương trình đào tạo dựa trên thực hiện dự án về cắt ghép giao diện thực tế cho NukeViet.

Chương trình đào tạo

training.txt · Sửa đổi lần cuối: 2022/11/22 09:46 bởi htuyen9x