Công cụ thành viên

Công cụ trang web


training:request-module

Hướng dẫn tạo Form, sử dụng lớp request trong việc lấy biến, Xử lý dữ liệu

Tóm tắt nội dung

Học viên sẽ được hướng dẫn cách để sử dụng các phương thức get, post trong việc lấy giá trị submit trong form.

  • Phương thức GET.
  • Phương thức POST.
  • Session, Cookie.

Tài liệu liên quan

Module mẫu NukeViet

Đổi đuôi .ra thành .zip.

Tiến hành cài đặt module lên website trên localhost

Module mẫu NukeViet

Video bài học

Bài tập

  • Khởi tạo module đơn giản đặt tên: Form2
  • Viết chức năng nhập thông tin học viên gồm: Họ tên, Email, Điện thoại, Giới tính (radio), Địa chỉ (selectbox chọn tỉnh, thành phố từ csdl có sẵn)
  • Xem trước nội dung bài học hôm sau gồm:

- Tạo func hiển thị danh sách học viên

- Thêm chức năng sửa, xóa, active, thay đổi vị trí. Tham khảo module Giới thiệu

training/request-module.txt · Sửa đổi lần cuối: 2021/01/21 22:06 bởi vuthao