Công cụ thành viên

Công cụ trang web


training:func-upload-module

Hướng dẫn sử dụng lớp upload, image để xử lý việc upload file, image lên hệ thống

Tóm tắt nội dung bài học

Học viên sẽ tự tìm hiểu về các hàm, class, thư viện liên quan tới việc làm chức năng upload hình ảnh và xử lý ảnh

Tài liệu

Bài tập về nhà

Thêm chức năng cho phép ảnh đại diện cho học viên khi nhập thông tin học viên

training/func-upload-module.txt · Sửa đổi lần cuối: 2020/12/29 14:53 bởi nguyennam