Công cụ thành viên

Công cụ trang web


training:nukeviet-docker

Hướng dẫn cài đặt Nukeviet trên docker

I. Cài đặt docker

1. Đối với Linux:

Cài đặt dockerdocker-compose thông qua các package manager tương ứng:

 • Debian, Ubuntu, Pop OS, …
$ sudo apt update
$ sudo apt upgrade
$ sudo apt install docker docker-compose
 • Arch Linux, Manjaro,…
$ sudo pacman -Syu
$ sudo pacman -S docker docker-compose
 • Fedora, Red Hat,…
$ sudo dnf update
$ sudo dnf install docker docker-compose

Hoặc cài đặt Docker Desktop tại đây: Install Docker Desktop on Linux

Khởi chạy docker:

$ sudo systemctl start docker

Hoặc luôn chạy docker khi khởi động

$ sudo systemctl enable docker

2. Đối với Windows:

Sử dụng WSL2 backend (Windows Subsystem for Linux)

Yêu cầu hệ thống:

 • Windows 11 64-bit: Home hoặc Pro hoặc Enterprise hoặc Education bản 21H2 hoặc cao hơn.
 • Windows 10 64-bit: Home hoặc Pro 21H1 (build 19043) hoặc cao hơn, hoặc Enterprise hoặc Education 20H2 (build 19042) hoặc cao hơn.
 • Cài đặt và kích hoạt WSL2: từ bước 1 đến hết bước 5: https://docs.microsoft.com/vi-vn/windows/wsl/install-manual

Đối với cả 2 loại backend, tải và cài đặt Docker Desktop dành cho Windows tại đây: Install Docker Desktop on Windows

Xử lý một số lỗi

Mở docker desktop không lên

Màn hình thông báo

Docker Desktop stopped...
Docker Desktop stopping...
Docker Desktop quit...

Sau đó tự thoát. Thì check lại 3 case sau xem

 • Đảm bảo đã thực hiện bước 1 đến 5 ở đây https://docs.microsoft.com/vi-vn/windows/wsl/install-manual . Chú ý bước 5 nếu không chạy được lệnh thì khởi động lại máy trước.
 • Chạy Docker Desktop với quyền Admin (Run As Administrator)
 • Nếu trước đó bạn đã chạy Docker Desktop rồi quit, tốt nhất phải khởi động lại máy tính

Sau khi quit Docker Desktop vẫn còn tiến trình Vmmem tốn rất nhiều RAM

Mở PowerShell quyền admin chạy lệnh wsl --shutdown

Dùng cho dự án DauThau

dauthau.net.zip

 1. Giải nén đưa vào 1 thư mục, ví dụ D:\Web\dauthau.net
 2. Sau đó dùng Windows PowerShell (Hoặc cmd) cd vào D:\Web\dauthau.net và chạy lệnh docker-compose up (Chạy lần đầu sẽ khá lâu do docker sẽ phải tải các docker image xuống)
 3. Nếu cần build lại docker, sử dụng lệnh: docker-compose up -d –build

II. Xây dựng docker PHP - Apache - MariaDB - PHPMyAdmin

Cây thư mục của dự án. Dấu “.” là thư mục hiện tại, chứa file docker-compose.yml

.
├── _docker
│  ├── apache
│  │  └── Dockerfile
│  └── mysql
│    ├── conf
│    │  └── my.cnf
│    └── data
├── docker-compose.yml
└── src

Chú ý: Dockerfile là một file, không phải là thư mục.

File my.cnf có thể lấy được bằng cách vào bash của container mariadb, copy nó ra một thư mục được ánh xạ nào đó trên máy host.

1. Xây dựng container PHP-Apache:

Vì image php không cài đặt đủ các thư viện, extension để có thể sử dụng cho NukeViet nên cần phải dùng dockerfile để tuỳ biến Image này.

Tạo file dockerfile bên trong thư mục dự án, nên đặt nó vào một thư mục riêng biệt.

Nội dung của dockerfile này:

FROM php:7.4-apache
RUN apt-get update && apt-get install -y libpng-dev nano zlib1g-dev libzip-dev --no-install-recommends
WORKDIR /var/www/html
RUN docker-php-ext-install mysqli && docker-php-ext-enable mysqli
RUN docker-php-ext-install pdo_mysql gd opcache zip
RUN a2enmod rewrite

Trong đó chú ý dòng đầu tiên: FROM php:7.4-apache

 • php là tên của Image trên docker hub.
 • 7.4-apache là tên tag chỉ cho php bản 7.4, sử dụng giao thức apache. Truy cập php Tags để xem các tag (hay các phiên bản image) để sử dụng cho container của PHP.

Tạo file docker-compose.yml có nội dung:

version: '3.8' #Phiên bản docker
services:
 web: #tên host của container
  container_name: phpapache #tên của container
  build:
   context: ./_docker/apache #đường dẫn đến thư mục chứa dockerfile. Dấu . là thư mục chứa file docker-compose.yml
   dockerfile: Dockerfile #tên của dockerfile
  ports:
   - 8000:80 #cổng để truy cập đến container
  volumes: #thư mục ánh xạ
   - ./src:/var/www/html #ánh xạ thư mục ./scr vào /var/www/html bên trong container, đây là vị trí chứa code để chạy.

2. Xây dựng container MariaDB:

Image chuẩn đã có thể sử dụng, không cần phải tuỳ chỉnh bằng dockerfile. Thêm các dòng sau vào file docker-compose.yml:

db: #tên host của container
 container_name: db_nuke #tên của container
 image: mariadb:latest #dùng phiên bản mới nhất với tag latest
 restart: unless-stopped #tự động restart container khi có lỗi, trừ khi đã stop bằng docker-compose stop
 environment:
   MARIADB_ALLOW_EMPTY_ROOT_PASSWORD: 1 #Không cần pass đối với root (chỉ sử dụng khi test trên local, khi đưa lên server cần set pass cho root)
   MYSQL_USER: user
   MYSQL_PASSWORD: test
 volumes:
   - ./_docker/mysql/data:/var/lib/mysql #ánh xạ thư mục chứa data
   - ./_docker/mysql/conf/my.cnf:/etc/mysql/my.cnf #ánh xạ file config my.cnf
 ports:
   - 9906:3306 #cổng để truy cập container

Chú ý, cần thêm dòng này vào phần cài đặt của container của PHP để đảm bảo container MariaDB được khởi chạy trước:

depends_on:
  - db #tên host của container mariadb

3. Xây dựng container PhpMyAdmin:

Image chuẩn đã có thể sử dụng, không cần phải tuỳ chỉnh bằng dockerfile. Thêm các dòng sau vào file docker-compose.yml:

phpmyadmin: #tên host của container
 container_name: admin #tên container
 image: phpmyadmin:latest #dùng phiên bản mới nhất với tag latest
 ports:
   - 8080:80 #cổng để truy cập container
 environment:
   PMA_HOST: db #tên host của container mariadb
 depends_on:
   - db #tên host của container mariadb

Nội dung file docker-compose.yml hoàn chỉnh

version: '3.8'
services:
 web:
  container_name: phpapache
  build:
   context: ./_docker/apache
   dockerfile: Dockerfile
  ports:
   - 8000:80
  volumes:
   - ./src:/var/www/html
  depends_on:
   - db
 db:
  container_name: db_nuke
  image: mariadb:latest
  restart: unless-stopped
  environment:
    MARIADB_ALLOW_EMPTY_ROOT_PASSWORD: 1
    MYSQL_USER: user
    MYSQL_PASSWORD: test
  volumes:
    - ./_docker/mysql/data:/var/lib/mysql
    - ./_docker/mysql/conf/my.cnf:/etc/mysql/my.cnf
  ports:
    - 9906:3306
 phpmyadmin:
  container_name: admin
  image: phpmyadmin:latest
  ports:
    - 8080:80
  environment:
    PMA_HOST: db
  depends_on:
    - db

Chú ý: ngôn ngữ YAML không cho phép ký tự \t (ký tự tab)

Một network sẽ tự động xây dựng và kết nối các container được cài đặt trong cùng một file docker-compose (nếu không có cài đặt nào đặc biệt về network)

Mở terminal (hoặc cmd, hoặc powershell) tại vị trí file docker-compose.yml này, chạy lệnh sau:

docker-compose up

Lần đầu tiên docker-compose sẽ pull image về và build container nên sẽ lâu. Những lần sau không cần build nữa thì sẽ nhanh hơn.

Nếu muốn chạy nền docker (có thể tắt cửa sổ terminal) thì chạy bằng:

docker-compose up -d

Nếu muốn chỉnh sửa dockerfile hay đổi tag các image, cần phải xóa các container này đi và build lại bằng các lệnh:

docker-compose down
docker-compose build

III. Cài đặt NukeViet lên docker

Bước 1: Clone kho code NukeViet vào thư mục ./src (Thư mục được ánh xạ vào /var/www/html trên container php-apache.

Bước 2: Truy cập bash của php-apache, chmod nội dung kho code nukeviet vừa clone về.

docker exec -ti phpapache bash
cd ..
chmod 777 -R html

Nhấn Ctrl+D để thoát bash của container. Chú ý phpapache là tên của container được khai báo trong docker-compose.yml.

Bước 3: thêm domain mong muốn truy cập vào file hosts:

127.0.0.1	nuke.my

Bước 4: Truy cập nuke.my:8000 (port đã khai báo trong docker-compose.yml), cài đặt trang web như bình thường. Chú ý, ở bước khai báo thông tin CSDL, nhập tên host là tên của host mariadb đã khai báo trong docker-compose (tên host, không phải tên container), trong trường hợp ví dụ này là db.

Để truy cập PHPMyadmin thì có thể vào địa chỉ localhost:8080 (port đã khai báo trong docker-compose.yml)

training/nukeviet-docker.txt · Sửa đổi lần cuối: 2022/11/22 09:47 bởi htuyen9x