Công cụ thành viên

Công cụ trang web


programming:cronjob

Viết Cronjobs (Tác vụ tự động) cho NukeViet 3.x

Tổng quan về cronjob

Cronjob là các tác vụ tự động của NukeViet được thực thi thông qua các Cron.

Các Cron của NukeViet được chứa trong thư mục includes/cronjobs/. NukeViet cung cấp 9 cronjobs mặc định, trong đó 8 cronjobs được kích hoạt sẵn và 1 cronjobs admin có thể kích hoạt. Với các cronjobs là cronjobs hệ thống, admin sẽ không được phép tạm dừng cũng như xóa chúng.

Tên của các file chứa cronjobs bao gồm chữ cái, chữ số và dấu gạch dưới (_). Một file có thể chứa nhiều cronjobs khác nhau. Mỗi cronjobs là một hàm bắt đầu bằng tiếp đầu tố cron_, hệ thống sẽ không chấp nhận các hàm không bắt đầu bằng cron_.

Viết Cron

Để tạo mới một cron ta có thể thêm vào một file có sẵn hoặc tạp một file mới. Nếu tạo một file mới cần có dòng:

if ( ! defined( 'NV_IS_CRON' ) ) die( 'Stop!!!' );

Tiếp theo đó là function cron_ten-cron.

Dưới đây là Cronjob có nhiệm vụ xóa những sessions bị quá thời gian online cho phép:

<?php
 
/**
 * @Project NUKEVIET 3.0
 * @Author VINADES.,JSC (contact@vinades.vn)
 * @Copyright (C) 2010 VINADES.,JSC. All rights reserved
 * @Createdate 1-27-2010 5:25
 */
 
if ( ! defined( 'NV_MAINFILE' ) ) die( 'Stop!!!' );
 
if ( ! defined( 'NV_IS_CRON' ) ) die( 'Stop!!!' );
 
function cron_online_expired_del()
{
	global $db;
 
	$query = "DELETE FROM `" . NV_SESSIONS_GLOBALTABLE . "` WHERE `onl_time` < " . NV_DEL_ONLINE_TIME;
	$db->sql_query( $query );
	return true;
}
 
?>

Lưu ý: Có thể dùng các tài nguyên có sẵn như (Các hàm, các biến, các class…) để viết cron.

programming/cronjob.txt · Sửa đổi lần cuối: 2012/05/25 09:08 bởi laser