Công cụ thành viên

Công cụ trang web


programming:variables

Các biến dùng chung trong hệ thống NukeViet 3.x

Trong lập trình NukeViet cần tránh khai báo các biến cùng tên với tên các biến dùng chung của hệ thống.

$db_config

Biến cấu hình CSDL.

array (
 'dbhost' => 'localhost',
 'dbport' => '',
 'dbname' => 'a',
 'dbuname' => 'root',
 'prefix' => 'nv3',
 'new_link' => false,
 'persistency' => false,
)

$global_config

Biến lưu cấu hình chung của hệ thống

array (
 'site_charset' => 'utf-8',
 'check_module' => '/^[a-z0-9\\-]+$/',
 'check_op' => '/^[a-zA-Z0-9\\-]+$/',
 'check_op_file' => '/^([a-zA-Z0-9\\-\\_]+)\\.php$/',
 'check_block_global' => '/^global\\.([a-zA-Z0-9\\-\\_]+)\\.php$/',
 'check_block_module' => '/^(global|module)\\.([a-zA-Z0-9\\-\\_]+)\\.php$/',
 'check_theme' => '/^(?!admin\\_)([a-zA-Z0-9\\-\\_]+)$/',
 'check_theme_admin' => '/^(admin)\\_[a-zA-Z0-9\\-\\_]+$/',

$module_config

Biến lưu cấu hình module.

array (
 'news' =>
 array (
  'activecomm' => '1',
  'auto_postcomm' => '1',
  'blockheight' => '60',
  'blockwidth' => '52',
  'copyright' => 'Bản quyền bởi NukeViet.vn',
  'emailcomm' => '1',
  'homeheight' => '80',
  'homewidth' => '100',
  'imagefull' => '460',
  'indexfile' => 'viewcat_main_right',
  'per_page' => '20',
  'setcomm' => '2',
  'showhometext' => '1',
  'st_links' => '10',
 ),
 'shops' =>
 array (
  'active_order' => '1',
  'active_order_number' => '0',
  'active_payment' => '1',
  'active_price' => '1',
  'active_showhomtext' => '1',
  'auto_check_order' => '1',
  'comment' => '1',
  'comment_auto' => '1',
  'format_order_id' => 'S%06s',
  'homeheight' => '100',
  'homewidth' => '100',
  'home_view' => 'view_home_all',
  'image_size' => '100x100',
  'money_unit' => 'VND',
  'per_page' => '20',
  'per_row' => '4',
  'post_auto_member' => '0',
  'who_comment' => 'all',
 ),
)

$client_info

Biến lưu thông tin client

array (
 'ip' => '127.0.0.1',
 'session_id' => 'cc7d080040e00dd29c9b2edf50c01b072130706433',
 'referer' => 'http://localhost/nukeviet/admin/index.php?nv=users&op=config',
 'is_myreferer' => 1,
 'selfurl' => 'http://localhost/nukeviet/',
 'agent' => 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:5.0) Gecko/20100101 Firefox/5.0',
 'bot_info' =>
 array (
 ),
 'is_bot' => 0,
 'is_mobile' => 0,
 'browser' =>
 array (
  'key' => 'firefox',
  'name' => 'Firefox v5.0',
 ),
 'client_os' =>
 array (
  'key' => 'windows7',
  'name' => 'Windows 7',
 ),
)

$user_info

Biến lưu thông tin thành viên, biến này chỉ có giá trị khi thành viên đã đăng nhập bên ngoài site hoặc admin hoạt động bên ngoài site.

array (
 'admin_id' => 1,
 'level' => 1,
 'position' => 'Administrator',
 'current_login' => 1314503960,
 'last_login' => 1314469534,
 'current_agent' => 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:5.0) Gecko/20100101 Firefox/5.0',
 'last_agent' => 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:5.0) Gecko/20100101 Firefox/5.0',
 'current_ip' => '127.0.0.1',
 'last_ip' => '127.0.0.1',
 'editor' => 'ckeditor',
 'allow_files_type' =>

$admin_info

Lưu thông tin của admin, chỉ có giá trị khi admin đăng nhập.

$sys_info

Lưu thông tin máy chủ.

array (
 'disable_functions' =>
 array (
 ),
 'ini_set_support' => true,
 'safe_mode' => 0,
 'php_support' => 1,
 'mysql_support' => 1,
 'gd_support' => 1,
 'zlib_support' => 1,
 'session_support' => 1,
 'mb_support' => 1,
 'iconv_support' => 1,
 'allowed_set_time_limit' => 1,
 'os' => 'WINDOWS NT',
 'fileuploads_support' => 1,
 'curl_support' => 1,
 'opendir_support' => 1,
 'ftp_support' => 1,
 'string_handler' => 'mb',
 'supports_rewrite' => 'rewrite_mode_apache',
 'str_compress' =>
 array (
  0 => 'gzcompress',
  1 => 'gzuncompress',
 ),
 'supports_tidy' => false,
 'register_globals' => false,
 'magic_quotes_gpc' => false,
 'sessionpath' => 'D:/Web/www/nukeviet/sess/',
)

$lang_global

Ngôn ngữ trên toàn site

array (
 'Content_Language' => 'vi',
 'LanguageName' => 'vietnamese',
 'site_info' => 'Thông báo từ hệ thống',
 'welcome' => 'Thân ái chào mừng bạn trên website của %s',
 'disable_site_title' => 'Website tạm ngưng hoạt động',
 'disable_site_content' => 'Vì lý do kỹ thuật website tạm ngưng hoạt động. Thành thật xin lỗi các bạn vì sự bất tiện này!',
 'Home' => 'Trang nhất',

$rss

Lưu đường dẫn rss của module

$nv_vertical_menu

Lưu menu ngang của module.

$array_mod_title

Lưu thông tin Mod title của mỗi module.

$contents

Nội dung của một module.

$content

Nội dung của một block.

$module_name

Tên của một module.

$module_file

Tên thư mục chứa module.

$module_data

Tên table của module.

$page_title

tiêu đề trang.

$keywords

Từ khóa của trang.

$description

Mô tả trang.

$op

funcs của một module.

$language_array

Thông tin ngôn ngữ.

$lang_module

Ngôn ngữ của module.

$my_head

Nội dung thêm trong thẻ <head></head>.

Nội dung thêm ở cuối trang.

$module_info

Thông tin một module.

programming/variables.txt · Sửa đổi lần cuối: 2012/03/18 11:53 bởi 127.0.0.1