Công cụ thành viên

Công cụ trang web


programming:class

Các class dùng trong lập trình NukeViet

Các class được gọi sẵn

$nv_Request

Là biến chứa class request

 • Lấy mảng:
  $nv_Request ->get_typed_array ( $name, $mode = null, $type = null, $default = null );
 • Lấy chuỗi kí tự:
  $nv_Request ->get_string ( $name, $mode = null, $default = null, $decode = true );
 • Lấy số thực:
  $nv_Request ->get_float ( $name, $mode = null, $default = null, $decode = true );
 • Lấy số nguyên:
  $nv_Request ->get_int ( $name, $mode = null, $default = null, $decode = true );
 • Lấy giá trị logic:
  $nv_Request ->get_bool ( $name, $mode = null, $default = null, $decode = true );
 • Kiểm tra tồn tại của một request:
  $nv_Request ->isset_request ( $names, $mode, $all = true );
 • Xóa bỏ request:
  $nv_Request ->unset_request ( $names, $mode );
 • Lưu session:
  $nv_Request ->set_Session ( $name, $value = '' );
 • Lưu cookie:
  $nv_Request ->set_Cookie ( $name, $value = '', $expire = 0, $encode = true );

$db

Là biến chứa class mysql

 • Xuất chuỗi trong tìm kiếm:
  $db->dblikeescape ( $value );
 • Xuất lỗi mysql:
  $db->sql_error ( $message = '' );
 • Làm trống bộ nhớ
  $db->sql_freeresult ( $query_id = 0 );
 • Trả về mảng dữ liệu:
  $db->sql_fetch_assoc ( $query_id = 0 );
 • Trả về mảng dữ liệu kiểu liệt kê:
  $db->sql_fetchrow ( $query_id = 0, $type = 0 );
 • Trả về số hàng bị thay đổi:
  $db->sql_affectedrows ( );
 • Trả về số hàng lấy được:
  $db->sql_numrows ( $query_id = 0 );
 • Chèn dữ liệu và trả về khóa chính:
  $db->sql_query_insert_id ( $query = "" );
 • Tạo truy vấn:
  $db->sql_query ( $query = "" );

$crypt

Là biến chứa class crypt

 • Mã hóa mật khẩu:
  $crypt->hash( $password );
 • Kiểm tra mật khẩu:
  $crypt->validate( $password_in, $pass_check );

$xtpl

Trong hệ thống NukeViet biến $xtpl thường được chứa class xtemplate. Tuy nhiên biến này chưa được tạo sẵn.

 • Khởi tạo:
  $xtpl = new XTemplate( $file_name, $file_location );

Trong đó $file_name là tên file, $file_location là đường dẫn tuyệt đối đến file cần chọn.

 • Xuất một biến:
  $xtpl->assign( $name, $content );
 • Đánh dấu một khối:
  $xtpl->parse($bname);
 • Trả về toàn bộ dữ liệu:
  $xtpl->out($bname);
 • Trả về Text:
  $xtpl->text($bname);

Các class có thường dùng

Upload class

Dùng để upload một file lên hệ thống.

 • Gọi class:
  require_once ( NV_ROOTDIR . "/includes/class/upload.class.php" );
 • Khởi tạo:
  $upload = new upload( $allow_files_type, $global_config['forbid_extensions'], $global_config['forbid_mimes'],NV_UPLOAD_MAX_FILESIZE, NV_MAX_WIDTH, NV_MAX_HEIGHT );
 • Lưu một file tải lên:
  $upload ->save_file( $userfile, $savepath, $replace_if_exists = true );

  $userfile là biến $_FILE($file_upload);

 • Lưu một file từ URL:
  $upload ->save_urlfile( $urlfile, $savepath, $replace_if_exists = true );
 • Giá trị trả về của việc lưu một file là một mảng bao gồm:
  • error: Thông tin lỗi.
  • name: Đường dẫn tuyệt đối đến file.
  • Basename: Tên file.
  • Ext: Kiểu file.
  • Mime: mine-type.
  • is_img: Có phải là ảnh không.

Download class

 • Gọi class:
  require_once ( NV_ROOTDIR . '/includes/class/download.class.php' );
 • Khởi tạo:
  $download = new download( $file_src, $directory, $file_basename, $is_resume, $max_speed );

  Trong đó:

  • $file_src là đường dẫn tuyệt đối đến file,
  • $directory là thư mục chứa file,
  • $file_basename tên file tải về,
  • $is_resume cho phép tạm ngừng và download lại,
  • $max_speed tốc độ tối đa.
 • Tải file về:
  $download->download_file();

Images class

 • Gọi class:
  require_once(NV_ROOTDIR."/includes/class/image.class.php");
 • Khởi tạo:
  $image = new image(NV_ROOTDIR."/images/logo.png", $max_width,$max_height);
 • Thay đổi kích thước theo tỉ lệ phần trăm:
  $image->resizePercent(200);
 • Cắt ảnh từ giữa:
  $image->cropFromCenter(150,200);
 • Cắt ảnh từ trái:
  $image->cropFromLeft( $leftX, $leftY, $newwidth, $newheight );
 • Chèn text:
  $image->addstring( $string, $align = 'right', $valign = 'bottom', $font = "", $fsize = 2 );
 • Chèn logo:
  $image->addlogo( $logo, $align = 'right', $valign = 'bottom' );
 • Xoay ảnh:
  $image->rotate(45);
 • Lưu ảnh:
  $image->save(NV_ROOTDIR.'/'.NV_TEMP_DIR.'/');
 • Kết thúc phiên làm việc:
  $image->close();
programming/class.txt · Sửa đổi lần cuối: 2013/01/14 16:04 bởi dangdinhtu