Site Tools


nukeviet:setup:localhost_linux

Cài XAMPP trên Ubuntu / Fedora / RHCE / CentOS

Một phiên bản dành cho các hệ thống Linux (Ubuntu, SuSE, RedHat, Debian, Fedora …)

XAMPP là một công cụ mã nguồn mở, rất dễ dàng để cài đặt và quản lý nó trong hệ thống của bạn. Phân phối Apache chứa MySQL, PHP và Perl.

Chúng ta có thể dễ dàng cài đặt xampp trên Ubuntu, Fedora, CentOS, và các hệ điều hành Linux

Cài Xampp

Tải phiên bản Xampp mới nhất và cài đặt nó.

Bạn có thể tìm thấy phiên bản Xampp mới nhất tại đây: https://www.apachefriends.org/download.html

Giả sử muốn tản Xampp 5.6.8 / PHP 5.6.8 (64 bit), bạn sẽ tìm thấy link tải này: https://www.apachefriends.org/xampp-files/5.6.8/xampp-linux-x64-5.6.8-0-installer.run

Từ cửa sổ dòng lệnh, nhập lệnh sau để tải về:

cd /opt
wget https://www.apachefriends.org/xampp-files/5.6.8/xampp-linux-x64-5.6.8-0-installer.run

Chmod tệp vừa tải để đưọc phép chạy nó và cài đặt phần mềm này:

chmod +x xampp-linux-1.8.3-4-installer.run
./xampp-linux-1.8.3-4-installer.run

Hoàn tất việc cài đặt thông qua hộp thoại cài đặt phần mềm.

Sử dụng

Các lệnh khởi chạy Xampp hoặc dừng dịch vụ

/opt/lampp/lampp start
/opt/lampp/lampp restart
/opt/lampp/lampp stop
/opt/lampp/lampp status

Chạy Xampp cùng với hệ điều hành

Cách 1

Mở file rc.local

sudo gedit /etc/rc.local

Thêm dòng

/opt/lampp/lampp start

Cách 2

Chkconfig để khởi động dịch vụ lampp trong khi khởi động hệ điều hành. Tạo một link mềm /opt/lampp/lampp /etc/init.d/lampp bằng cách chạy lệnh:

ln -s /opt/lampp/lampp /etc/init.d/lampp

Sau đó chạy lệnh sau:

service lampp start

hoặc

/etc/init.d/lampp start

Màn hình sẽ hiển thị

Starting XAMPP for Linux 1.8.2-4...
XAMPP: Starting Apache...ok.
XAMPP: Starting MySQL...ok.
XAMPP: Starting ProFTPD...ok.

lampp sẽ đưọc thêm vào trong chkconfig ddể dịch vụ đưọc khởi động cùng với hệ thống

Chạy lệnh

chkconfig --levels 235 lampp on

Để kiểm tra chkconfig

chkconfig –list | grep lampp

Màn hình hiển thị

lampp      0:off  1:off  2:off  3:on  4:off  5:on  6:off

Tham khảo

nukeviet/setup/localhost_linux.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/06/18 08:26 do laser