Site Tools


nukeviet:setup

Hướng dẫn cài đặt NukeViet 3

Để cài đặt và vận hành NukeViet 3, bạn có thể cài đặt trực tiếp website lên hosting hoặc cài đặt lên máy tính của mình để chỉnh sửa trước khi đưa lên site.

nukeviet/setup.txt · Thời điểm thay đổi: 2012/03/20 06:10 (external edit)