Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet:setup:iis7

Cài đặt NukeViet 3 trên IIS7

Chuẩn bị

Cài Đặt

Cài đặt IIS 7.0 trên Windows Server 2008

Cài đặt PHP5.2 lên IIS7

Cài đặt URL Rewrite Module 2.0

Cài đặt và cấu hình php.ini và sql

Cài đặt phpMyAdmin

Cài đặt NukeViet 3.x

Tên thư mục hoặc file Chế độ Chmod trong Linux
data Chmod 777
data/config_global.php Chmod 777
sess Chmod 777
logs Chmod 777
cache Chmod 777
uploads Chmod 777
tmp Chmod 777
logs/data_logs Chmod 777
logs/dump_backup Chmod 777
logs/error_logs Chmod 777
logs/error_logs/errors256 Chmod 777
logs/error_logs/old Chmod 777
logs/error_logs/tmp Chmod 777
logs/ip_logs Chmod 777
logs/ref_logs Chmod 777
logs/voting_logs Chmod 777
files/css Chmod 777
files/js Chmod 777

Hoặc chạy các lênh sau để set quyền, ví dụ site đặt ở thu mục D:\nukeviet.vn

icacls D:\nukeviet.vn\cache /grant IUSR:(OI)(CI)(M)
icacls D:\nukeviet.vn\data /grant IUSR:(OI)(CI)(M)
icacls D:\nukeviet.vn\files /grant IUSR:(OI)(CI)(M)
icacls D:\nukeviet.vn\logs /grant IUSR:(OI)(CI)(M)
icacls D:\nukeviet.vn\sess /grant IUSR:(OI)(CI)(M)
icacls D:\nukeviet.vn\tmp /grant IUSR:(OI)(CI)(M)
icacls D:\nukeviet.vn\uploads /grant IUSR:(OI)(CI)(M)
icacls D:\nukeviet.vn\web.config  /grant IUSR:(M)
icacls D:\nukeviet.vn\web.config  /grant IIS_IUSRS:(M)
#icacls D:\nukeviet.vn\web.config  /reset
Các giá trị Chmod 777 tương đương với việc phân quyền của full control trong Windows
Hình 1 Hình 2

Bây giờ bạn có thể cài đặt NukeViet3x sau khi cài xong nhớ đọc hướng dẫn ở bước cuối cùng là di chuyển file config.php trong thư mục temp ra bên ngoài ngang hàng với file index.php

nukeviet/setup/iis7.txt · Sửa đổi lần cuối: 2018/04/02 11:58 bởi vuthao