Site Tools


nukeviet4:setup

Hướng dẫn cài đặt NukeViet 4

Để cài đặt và vận hành NukeViet 4, bạn có thể cài đặt trực tiếp website lên hosting hoặc cài đặt lên máy tính của mình để chỉnh sửa trước khi đưa lên site.

  • Cài đặt trên máy tính: Để có thể cài đặt NukeViet lên máy tính, Cần cài đặt webserver (máy chủ web) trước, Bạn có thể dùng 1 trong các phần mềm tạo localhost sau đó tiến hành cài NukeViet 4 trên đó.
nukeviet4/setup.txt · Thời điểm thay đổi: 2016/01/20 16:39 do namnbk1993