Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet4:advanced_setting:oauth

Đây là một phiên bản cũ của tài liệu!


Quản lý kết nối tới các nhà cung cấp OpenID

NukeViet mặc định cung cấp phương thức đăng nhập thành viên thông qua 4 nhà cung cấp OpenID, ngoài ra quản trị wesite cũng có thể thay đổi, thêm hoặc bớt nhà cung cấp OpenID.

Ảnh: chấp nhận NukeViet OpenID

Bổ sung kết nối tới các nhà cung cấp OpenID ngoài danh sách có sẵn

Dữ liệu về các nhà cung cấp OpenID được lưu ở file includes/openid.php.

Để thêm một nhà cung cấp OpenID, thực hiện các thao tác sau:

  • Thêm biến $openid_servers vào file openid.php, trong đó giá trị identity là đường dẫn đến website có cung cấp OpenID.
  • Vào Admin Control Panel/ Thành viên/ cấu hình module, tại mục Các nhà cung cấp OpenID được chấp nhận, chọn nhà cung cấp vừa thêm sau đó lưu lại.
  • Thêm một ảnh có tên ten-nha-cung-cap.gif vào theme hiện dùng theo đường dẫn themes/ten-theme/images/users/

Tham khảo

nukeviet4/advanced_setting/oauth.1465963001.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2016/06/15 03:56 bởi hoaquynhtim99