Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet4:advanced_setting:constants

Thiết lập các giá trị mặc định

Các thiết lập mặc định nằm trong file includes/constants.php, các thiết lập này được khuyến cáo chỉ nên làm một lần và làm trước khi cài đặt NukeViet.

Nếu thay đổi các thiết lập này sau khi website đã được cài đặt, sau khi thay đổi cần vào khu vực quản trị site phần cấu hình chung để lưu lại.

Thiết lập file ''config.php''

define('NV_CONFIG_FILENAME', 'config.php');

Có thể thay config.php bằng bất kì tên nào cũng như đường dẫn đến file đó.
Ví dụ:

define( "NV_CONFIG_FILENAME", "hh/dfggfd.nuke" );

như vậy file config.php giờ có tên dfggfd.nuke và nằm trong thư mục hh.

Thay đổi tên thư mục ''admin''

Ví dụ:

define( "NV_ADMINDIR", "nukemin" );

như vậy thư mục admin bây giờ được hệ thống hiểu có tên nukemin.

Thay đổi thư mục ''data''

define('NV_DATADIR', 'data/config');

Thay đổi thư mục chứa file log

define('NV_LOGS_DIR', 'data/logs');

Thay đổi thư mục chứa file tạm

define('NV_TEMP_DIR', 'data/tmp');

Thay đổi thư mục chứa cache

define('NV_CACHEDIR', 'data/cache');

Thay đổi thư mục chứa ip

define('NV_IP_DIR', 'data/ip');

Thay đổi thư mục ''assets''

define('NV_ASSETS_DIR', 'assets');

Thay đổi thư mục ''Editors''

define('NV_EDITORSDIR', NV_ASSETS_DIR . '/editors');

Thay đổi thư mục upload

define('NV_UPLOADS_DIR', 'uploads');

Thay đổi thư mục banners

define('NV_BANNER_DIR', 'banners');

Tiếp đầu tố của các file tạm

define('NV_TEMPNAM_PREFIX', 'nv_');

Lưu ý: tiếp đầu tố có tối đa 3 kí tự.

Tên file error_log

define('NV_ERRORLOGS_FILENAME', 'error_log');

Đuôi của file log

define('NV_LOGS_EXT', 'log');

Tên thay thế cho biến $name

define('NV_NAME_VARIABLE', 'nv');

Tên thay thế cho biến $op

define('NV_OP_VARIABLE', 'op');

Tên thay thế cho biến ngôn ngữ

define('NV_LANG_VARIABLE', 'language');

Mức độ nén trang

define('ZLIB_OUTPUT_COMPRESSION_LEVEL', 6);

Thời gian online của thành viên (giây)

define('NV_ONLINE_UPD_TIME', 300);

Thời gian lưu trữ referer

define('NV_REF_LIVE_TIME', 2592000);

Số ký tự tối thiểu của input tìm kiếm

define('NV_MIN_SEARCH_LENGTH', 3);

Số ký tự tối đa của input tìm kiếm

define('NV_MAX_SEARCH_LENGTH', 60);

Ký tự phân cách trong tiêu đề trang

define('NV_TITLEBAR_DEFIS', ' - ');
nukeviet4/advanced_setting/constants.txt · Sửa đổi lần cuối: 2016/06/17 15:01 bởi hoaquynhtim99