Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet4:admin:voting

Hướng dẫn sử dụng module thăm dò ý kiến

So với Phiên bản NukeViet 4 thì phiên bản 4.5.01 có thêm tùy chọn xem “kết quả”:

Thêm thăm dò

So với phiên bản NukeViet 4 thì Phiên bản NukeViet 4.5.0.1 có một số thay đổi sau:

- Phần “các nhóm được xem” đã có sự thay đổi về thứ tự các mục, một số đối tượng tùy chọn đã được thay đổi và thêm vào:

  • tùy chọn “thành viên” tách thành: “thành viên chính thức” và “thành viên mới”
  • tùy chọn “người hâm mộ” đã được thêm vào
  • tùy chọn “người quản lý” đã được thêm vào
  • tùy chọn “it già” đổi tên thành: “lập trình viên”

- Đã có thêm mục tùy chọn “kích hoạt mã xác nhận”

- Đã có thêm mục tùy chọn “bình chọn 1 lần”

Đăng thăm dò lên website

Cũng ương tự như việc đăng qoảng cáo Và ta được kết quả

nukeviet4/admin/voting.txt · Sửa đổi lần cuối: 2022/06/01 13:54 bởi haingv2406