User Tools

Site Tools


nukeviet4:admin:statistics

Thống kê

Thống kê dùng để

  1. Thống kê lại lượng visit theo ngày, tháng, năm và tuần
  2. Thống kê theo quốc gia
  3. Thống kê theo trình duyệt
  4. Thống kê theo hệ điều hành
nukeviet4/admin/statistics.txt · Thời điểm thay đổi: 2017/08/08 04:55 do trinhthinhvn