Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet4:admin:shops:block

Block sản phẩm

  1. Quản lý thêm, sửa, xóa block sản phẩm.
  2. Để thêm nhóm sản phẩm , nhập các thông tin:
  • Tên block sản phẩm.
  • Từ khóa: nhập từ khóa để khi tìm kiếm được nhanh hơn.
  • Miêu tả: miêu tả block sản phẩm.

Để thêm “Block sản phẩm”

Bước 1: Di chuyển con trỏ chuột vào “Cấu hình module”.

Bước 2: Nhấp chuột “Block sản phẩm” thuộc menu con của “Cấu hình module” .

Bước 3: Điền thông tin vào “Thêm nhóm block” và Lưu thay đổi.

Để sửa xóa thì bạn nhấp chuột vào chữa “Sửa” và “Xóa” ở phần danh sách block sản phẩm phí trên “Thêm nhóm block”.

Để hiển thị “Block sản phẩm” ở ngoài site bạn cần làm theo hướng dẫn sau

Bước 1: Ra ngoài site bật kéo thả block và nhấp chuột vào “Thêm block ở khu vực này” ở bất kỳ vị trí bạn muốn hoặc vào “Quản lý giao diện” chọn “Quản lý block” và nhấp chuột vào “Thêm block”.

Bước 2: Chọn block có hỗ trợ lấy dữ liệu thông qua “Block sản phẩm” thuộc module shops.

Bước 3: Điền thông số cấu hình của block và nhấp chuột “Chấp nhận”.

nukeviet4/admin/shops/block.txt · Sửa đổi lần cuối: 2015/07/01 08:10 bởi thinhvn