Site Tools


nukeviet4:admin:seotools:pagetitle

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Next revision
Previous revision
nukeviet4:admin:seotools:pagetitle [2017/08/10 05:23]
trinhthinhvn được tạo ra
nukeviet4:admin:seotools:pagetitle [2017/08/10 05:23] (hiện tại)
trinhthinhvn
Dòng 2: Dòng 2:
  
 Câu hình tag title là phần hiển thị title trên trình duyêt mỗi khi bạn truy cập vào bài viết, chuyên mục hay một module nhất định Câu hình tag title là phần hiển thị title trên trình duyêt mỗi khi bạn truy cập vào bài viết, chuyên mục hay một module nhất định
 +
 +{{ :​nukeviet4:​admin:​seotools:​titlesite.jpg |}}
 +
 +Phần giao diện cấu hình
  
 {{ :​nukeviet4:​admin:​seotools:​cau-hinh-tag-title.jpg |}} {{ :​nukeviet4:​admin:​seotools:​cau-hinh-tag-title.jpg |}}
nukeviet4/admin/seotools/pagetitle.1502342580.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2017/08/10 05:23 do trinhthinhvn