User Tools

Site Tools


nukeviet4:admin:seotools:pagetitle

Cấu hình tag "title"

Câu hình tag title là phần hiển thị title trên trình duyêt mỗi khi bạn truy cập vào bài viết, chuyên mục hay một module nhất định

Phần giao diện cấu hình

nukeviet4/admin/seotools/pagetitle.txt · Thời điểm thay đổi: 2017/08/10 05:23 do trinhthinhvn