Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet4:admin:modules:modules

Danh sách các module mặc định của Nuke Việt 4.x

- Trong những module này nếu bạn thấy module nào không dùng đến có thể bấm Xoá để loại bỏ nó.

- Nếu bạn muốn xoá dữ liệu mặc định của module hãy bấm cài lại để thực hiện việc này.

- Tất cả module được lưu tại thư mục nukeviet/modules/

nukeviet4/admin/modules/modules.txt · Sửa đổi lần cuối: 2015/04/12 08:30 bởi truongem