User Tools

Site Tools


nukeviet4:admin:modules:autoinstall

Để mở mục này bạn vào phần: Mở rộng/Quản lý ứng dụng

- Bấm Cài đặt gói ứng dụng: Chọn ứng dụng mà bạn muốn cài đặt, sau đó bấm Tải lên

- Bạn muốn đóng gói ứng dụng thì bấm vào mũi tên xuống trong đám mấy ở bên lề phải để thực hiện

nukeviet4/admin/modules/autoinstall.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/04/12 08:52 do truongem