Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet4:admin:menu

Đây là một phiên bản cũ của tài liệu!


Hướng dẫn quản trị module Menu

.

Lấy menu tự động từ tên các chuyên mục, module

Tạo menu tự do

Thêm icon vào đầu các tiêu đề menu

nukeviet4/admin/menu.1428343873.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2015/04/06 18:11 bởi thaotrinh