Site Tools


nukeviet4:admin:freecontent

Danh sách các khối

Khi bạn truy cập module freecontent (giới thiệu sản phẩm) sẽ hiển thị danh sách các khối và bạn tiến hành edit hoặc thêm khối tại đây

nukeviet4/admin/freecontent.txt · Thời điểm thay đổi: 2017/08/07 01:10 do trinhthinhvn