Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet4:admin:database

Thông tin chung CSDL

Thông tin CSDL sẽ liệt kê danh sách các bảng hiện có trong cơ sở dữ liệu bao gồm cả tiếng Việt và tiếng Anh và môi trường phpmyadmin

  • Thông tin chung về CSDL
  • Các Table thuộc CSDL

nukeviet4/admin/database.txt · Sửa đổi lần cuối: 2017/08/09 09:08 bởi trinhthinhvn