Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet4:admin:about

Module about

Module about (module giới thiêu) là module dùng để biên soạn nội dung dành cho phần giới thiệu website, đơn vị, tổ chức

  • Hiển thị danh sách các bài viết
  • Thay đổi trạng thái hiển thị ngoài site
  • Nút chức năng sửa và xóa
  • Sắp xếp lại thứ tự bài viết

So với phiên bản NukeViet 4 thì phiên bản NukeViet 4.5.0.1 đã bổ sung thêm cột “lượt xem”:

Thêm bài mới

Tại đay tiến hành thêm nội dung cho bài viết

Lưu ý: các phần có đánh đấu * màu đỏ là bắt buộc bạn phải điền và các tùy chọn khác

Cấu hình

Thiết lập cấu hình hiển thị trình bày module ngoài site và tích hợp API của Facebook

Phiên bản NukeViet 4.5.0.1:

Một số tùy chọn đã được thêm vào:

- Các nút công cụ mạng xã hội

- Chuyển liên kết tĩnh về chữ thường

nukeviet4/admin/about.txt · Sửa đổi lần cuối: 2022/06/01 13:40 bởi haingv2406