Công cụ thành viên

Công cụ trang web


web_server:install-and-configure-elasticsearch-on-centos-7

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản sau
Phiên bản trước
web_server:install-and-configure-elasticsearch-on-centos-7 [2016/09/16 07:50]
vuthao được tạo ra
web_server:install-and-configure-elasticsearch-on-centos-7 [2016/10/14 08:16]
vuthao
Dòng 24: Dòng 24:
 ===== 2. Setup ===== ===== 2. Setup =====
  
-===== Disable selinux =====+==== Disable selinux ====
  
 In /etc/sysconfig/selinux , change the following lines: In /etc/sysconfig/selinux , change the following lines:
Dòng 35: Dòng 35:
 SELinux status: ''disabled'' SELinux status: ''disabled''
  
-===== Cấu hình firewall ===== +==== Cấu hình firewall ====
 <code> <code>
 yum install firewalld  -y yum install firewalld  -y
Dòng 53: Dòng 53:
 10.0.0.99 là IP của máy cần truy cập 10.0.0.99 là IP của máy cần truy cập
  
-===== Cài đặt và kiểm tra phiên bản của java ===== +==== Cài đặt và kiểm tra phiên bản của java ==== 
 <code> <code>
 yum install java wget -y yum install java wget -y
Dòng 82: Dòng 82:
 </code> </code>
    
 +Truy cập thử vào địa chỉ:
 http://10.0.0.124:9200/_plugin/head/  http://10.0.0.124:9200/_plugin/head/ 
  
-Tham khảo +Để tích hợp tìm kiếm của NukeViet sử dụng elasticsearch xem chi thêm tại: http://wiki.nukeviet.vn/web_server:use-elasticsearch-in-nukeviet
- +
-===== 4. PHP kết nối Elasticsearch ===== +
- +
-Tài liệu chi tiết xem tại: https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/client/php-api/current/_quickstart.html +
- +
- +
-{{:web_server:mysql_elasticsearch.png |}} +
- +
  
  
web_server/install-and-configure-elasticsearch-on-centos-7.txt · Sửa đổi lần cuối: 2016/10/14 08:16 bởi vuthao