Công cụ thành viên

Công cụ trang web


web_server:install-and-configure-elasticsearch-on-centos-7

Install and Configure Elasticsearch on CentOS 7

1. Elasticsearch là gì

 • Elasticsearch là một search engine.
 • Elasticsearch được xây dựng để hoạt động như một server cloud theo cơ chế của RESTful.
 • Kế thừa và phát triển từ Lucene Apache.
 • Phát triển bằng ngôn ngữ Java.
 • Là phần mềm open-source được phát hành theo giất phép của Apache License.
 • Tương tự : Solr (Apache).
 • Những ai đã dùng Elasticsearch :
  • Mozilla
  • Quora
  • SoundCloud
  • GitHub
  • Stack Exchange
  • Center for Open Science
  • Reverb
  • Netflix.

2. Setup

Disable selinux

In /etc/sysconfig/selinux , change the following lines:

sed -i 's/\(^SELINUX=\).*/\SELINUX=disabled/' /etc/sysconfig/selinux
sed -i 's/\(^SELINUX=\).*/\SELINUX=disabled/' /etc/selinux/config

reboot, and verify the selinux status by running sestatus. It should say: SELinux status: disabled

Cấu hình firewall

yum install firewalld -y
systemctl enable firewalld.service
systemctl start firewalld.service
firewall-cmd --permanent --new-zone=elasticsearch
firewall-cmd --permanent --zone=elasticsearch --add-port=9200/tcp
firewall-cmd --permanent --zone=elasticsearch --add-source=10.0.0.124
firewall-cmd --permanent --zone=elasticsearch --add-source=10.0.0.99
firewall-cmd --reload

Trong đó

10.0.0.124 là IP của elasticsearch server

10.0.0.99 là IP của máy cần truy cập

Cài đặt và kiểm tra phiên bản của java

yum install java wget -y
java -version
wget https://download.elastic.co/elasticsearch/release/org/elasticsearch/distribution/rpm/elasticsearch/2.3.3/elasticsearch-2.3.3.rpm
rpm -ivh elasticsearch-2.3.3.rpm 
systemctl enable elasticsearch.service

Sửa file:vi /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml

 network.host: 10.0.0.124 # 10.0.0.124 là IP của elasticsearch server
 cluster.name: NukeViet_MangVN
 node.name: node-1

Chạy: elasticsearch

systemctl start elasticsearch.service
curl -X GET 'http://10.0.0.124:9200'

Install Elasticsearch-Head Plugin

cd /usr/share/elasticsearch
bin/plugin install mobz/elasticsearch-head

Truy cập thử vào địa chỉ: http://10.0.0.124:9200/_plugin/head/

Để tích hợp tìm kiếm của NukeViet sử dụng elasticsearch xem chi thêm tại: http://wiki.nukeviet.vn/web_server:use-elasticsearch-in-nukeviet

web_server/install-and-configure-elasticsearch-on-centos-7.txt · Sửa đổi lần cuối: 2016/10/14 15:16 bởi vuthao