Công cụ thành viên

Công cụ trang web


truy_xuất_co_sở_dữ_liệu_từ_xa

Chào các Bạn,

Để thực hiện kết nối đến cơ sở dữ liệu từ xa chúng ta sẽ sử dụng port-forwarding thông qua một SSH tunnel với lệnh: ssh –L 3306:localhost:3306 root@61.14.232.x Cú pháp của lệnh ssh: ssh –L <localport>hostname<remoteport> <username>@<servername> Khi đã có MySQL chạy trên hệ thống có thể dùng công cụ MySQL Query Browser để truy xuất.

truy_xuất_co_sở_dữ_liệu_từ_xa.txt · Sửa đổi lần cuối: 2016/09/22 00:01 bởi 123host