Site Tools


thiết_lập_an_ninh

Đăng nhập khu vực quản trị với quyền quản trị tối cao (ACP)/Cấu hình/Thiết lập an ninh

- Kích họat tính năng chống flood: Là hình tấn công theo phước thức gửi request liên tục đến sever khiến hệ thống quá tải, sinh nhiều rác thừa, hết băng thông… nếu có IP thực hiện request liên tục hệ thống sẽ tự động khóa IP đó trong thời gian nhất định.

- Số requests tối đa trong 1 phút, Số requests tối đa trong 5 phút: Sử dụng trong trường hợp kích họat tính năng chống flood. kết hợp với tính năng chống flood.

- Kiểm tra và chặn các máy tính nếu agent không có: Mỗi user kết nối đến máy chủ sẽ có một user agent, vì lý do nào đó trên đường truyền đi user bị mất trường user agent khi kết nối đến server sẽ bị lỗi:

We're sorry. The software you are using to access our website is not allowed. Some examples of this are e-mail harvesting programs and programs that will copy websites to your hard drive. If you feel you have gotten this message in error, please send an e-mail addressed to admin. <Your I.P. address> has been logged. Thanks.

- Kiểm tra và chặn các máy tính dùng proxy: Là phương thức ẩn danh truy cập trên internet. những máy dùng proxy sẽ bị chặn

- Kích hoạt tiện ích kiểm tra và chuyển hướng các REFERER bên ngoài đến trang chủ: Khi người dùng click vào 1 link liên kết trên site của bạn thông qua việc tìm kiếm google hoặc khác, thì đều dẫn đến trang chủ

- Chống IFRAME: iframe được sử dụng nhiều trong phương thức tấn công ddos, bật chức năng này sẽ giúp chèn thêm đoạn mã sau giúp chống hình thức ddos qua iframe

<script language=“JavaScript”>

 if (top.location != self.location)
    {top.location = self.location}

</script>

- Mã HTML được chấp nhận sử dụng trong hệ thống: Bật chức năng cho phép sử dụng các thẻ HTML được quy định trước.

- Cấu hình hiển thị captcha:

Cấu hình hiển thị captcha: chọn mục hiển thị captcha Loại captcha: NukeViet cung cấp 3 loại Mặc định, CoolPHP Captcha và reCAPTCHA. Nếu chọn Mặc định, CoolPHP Captcha cần thiết lập các thông số:

  • Số ký tự của captcha: số ký tự hiển thị
  • Kích thước captcha: Kích thước ảnh captcha

Nếu chọn reCAPTCHA thì cần thiết lập 3 thông số: Site key, Secret key, Kiểu xác nhận. Để lấy Site key, Secret key truy cập vào https://www.google.com/recaptcha/admin

Lưu ý: ReCAPTCHA được bổ sung kể từ phiên bản NukeViet 4.1.01

- Thêm địa chỉ IP cấm:

Địa chỉ: Nhập IP cần cấm Mask IP: Mask cấm truy cập Khu vực: Áp dụng Thời gian bắt đầu, kết thúc: Thời gian áp dụng Ghi chú: Ghi chú cùng hiển thị thông báo cấm truy cập khi người dùng truy cập

thiết_lập_an_ninh.txt · Thời điểm thay đổi: 2017/02/21 08:36 do hoaquynhtim99