Site Tools


support:hosting:cpanel:ftp

FTP Account

Phần này cho phép bạn tạo các tài khoản sử dụng giao thức FTP để kết nối vào hosting.

support/hosting/cpanel/ftp.txt · Thời điểm thay đổi: 2012/03/16 22:39 (external edit)