Công cụ thành viên

Công cụ trang web


programming4:module:sitemap

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản sau
Phiên bản trước
Phiên bản cuối Phiên bản sau của cả hai bên
programming4:module:sitemap [2016/06/21 03:11]
hoaquynhtim99 được tạo ra
programming4:module:sitemap [2018/02/28 01:48]
hoaquynhtim99
Dòng 1: Dòng 1:
 ====== Hướng dẫn tạo sitemap cho module ====== ====== Hướng dẫn tạo sitemap cho module ======
-Để hỗ trợ sitemap, module cần tồn tại file ''modules/module-name/sitemap.php+Để hỗ trợ sitemap, module cần tồn tại file ''modules/module-name/sitemap.php''
  
 Mục đích chính của sitemap.php là đưa các bài viết (hoặc nội dung cần thiết) vào mảng ''$url'' sau đó gọi qua hàm ''nv_xmlSitemap_generate($url)''. Mục đích chính của sitemap.php là đưa các bài viết (hoặc nội dung cần thiết) vào mảng ''$url'' sau đó gọi qua hàm ''nv_xmlSitemap_generate($url)''.
Dòng 24: Dòng 24:
 $url = array(); $url = array();
 $cacheFile = NV_LANG_DATA . '_sitemap_' . NV_CACHE_PREFIX . '.cache'; $cacheFile = NV_LANG_DATA . '_sitemap_' . NV_CACHE_PREFIX . '.cache';
-$pa NV_CURRENTTIME - 7200;+$cacheTTL = 7200;
  
-if (($cache = $nv_Cache->getItem($module_name, $cacheFile)) != false and filemtime(NV_ROOTDIR . '/' . NV_CACHEDIR . '/' . $module_name . '/' . $cacheFile) >= $pa) {+if (($cache = $nv_Cache->getItem($module_name, $cacheFile, $cacheTTL)) != false) {
     $url = unserialize($cache);     $url = unserialize($cache);
 } else { } else {
Dòng 39: Dòng 39:
  
     $cache = serialize($url);     $cache = serialize($url);
-    $nv_Cache->setItem($module_name, $cacheFile, $cache);+    $nv_Cache->setItem($module_name, $cacheFile, $cache, $cacheTTL);
 } }
  
Dòng 46: Dòng 46:
  
 </code> </code>
 +
 +> Lưu ý: Hướng dẫn này dành cho NukeViet 4.1 về sau, đối với NukeViet 4 trước 4.1 xem hướng dẫn [[programming4:module:sitemap41|Hướng dẫn tạo sitemap cho module áp dụng đối với NukeViet trước 4.1.00]]
  
programming4/module/sitemap.txt · Sửa đổi lần cuối: 2019/06/18 07:57 bởi hoaquynhtim99