Công cụ thành viên

Công cụ trang web


programming4:module:sitemap

Hướng dẫn tạo sitemap cho module

Để hỗ trợ sitemap, module cần tồn tại file modules/module-name/sitemap.php

Mục đích chính của sitemap.php là đưa các bài viết (hoặc nội dung cần thiết) vào mảng $url sau đó gọi qua hàm nv_xmlSitemap_generate($url).

Do số row truy vấn vào CSDL lớn nên tốt nhất nội dung cần được cache sử dụng $nv_Cache.

Ví dụ hoàn chỉnh

sitemap.php
<?php
 
/**
 * @Project EVENTS 4.X
 * @Author PHAN TAN DUNG (phantandung92@gmail.com)
 * @Copyright (C) 2016 PHAN TAN DUNG. All rights reserved
 * @License GNU/GPL version 2 or any later version
 * @Createdate Sun, 12 Jun 2016 05:02:54 GMT
 */
 
if (!defined('NV_MOD_EVENTS'))
  die('Stop!!!');
 
$url = array();
$cacheFile = NV_LANG_DATA . '_sitemap_' . NV_CACHE_PREFIX . '.cache';
$cacheTTL = 7200;
 
if (($cache = $nv_Cache->getItem($module_name, $cacheFile, $cacheTTL)) != false) {
  $url = unserialize($cache);
} else {
  $db->sqlreset()->select('id, addtime, alias')->from(NV_PREFIXLANG . '_' . $module_data . '_rows')->where('status=1')->order('addtime DESC')->limit(1000);
  $result = $db->query($db->sql());
 
  $url = array();
 
  while (list($id, $publtime, $alias) = $result->fetch(3)) {
    $url[] = array('link' => NV_BASE_SITEURL . 'index.php?' . NV_LANG_VARIABLE . '=' . NV_LANG_DATA . '&amp;' . NV_NAME_VARIABLE . '=' . $module_name . '&amp;' . NV_OP_VARIABLE . '=' . $alias . $global_config['rewrite_exturl'], 'publtime' => $publtime);
  }
 
  $cache = serialize($url);
  $nv_Cache->setItem($module_name, $cacheFile, $cache, $cacheTTL);
}
 
nv_xmlSitemap_generate($url);
die();
Lưu ý: Hướng dẫn này dành cho NukeViet 4.1 về sau, đối với NukeViet 4 trước 4.1 xem hướng dẫn Hướng dẫn tạo sitemap cho module áp dụng đối với NukeViet trước 4.1.00

Chia sitemap con

Chức năng này có từ NukeViet 4.3.04

Để phân chia sitemap con dùng đoạn code

if (empty($array_op[1])) {
  $url = [
    NV_BASE_SITEURL . 'index.php?' . NV_LANG_VARIABLE . '=' . NV_LANG_DATA . '&amp;' . NV_NAME_VARIABLE . '=' . $module_name . '&amp;' . NV_OP_VARIABLE . '=' . $op . '/tender',
    NV_BASE_SITEURL . 'index.php?' . NV_LANG_VARIABLE . '=' . NV_LANG_DATA . '&amp;' . NV_NAME_VARIABLE . '=' . $module_name . '&amp;' . NV_OP_VARIABLE . '=' . $op . '/prequalification',
    NV_BASE_SITEURL . 'index.php?' . NV_LANG_VARIABLE . '=' . NV_LANG_DATA . '&amp;' . NV_NAME_VARIABLE . '=' . $module_name . '&amp;' . NV_OP_VARIABLE . '=' . $op . '/result',
    NV_BASE_SITEURL . 'index.php?' . NV_LANG_VARIABLE . '=' . NV_LANG_DATA . '&amp;' . NV_NAME_VARIABLE . '=' . $module_name . '&amp;' . NV_OP_VARIABLE . '=' . $op . '/plans'
  ];
  nv_xmlSitemapCat_generate($url);
}

Khi đó trong sitemap, căn cứ vào biến $array_op[1] để xác định sitemap con.

Hiển thị sitemap con trên sitemapindex

Chức năng này có tể từ NukeViet 4.3.06

Để hiển thị các site map con của module tại sitemapindex chỉ cần tạo file theo quy luật

modules/ten-module/funcs/sitemap.plans.php
modules/ten-module/funcs/sitemap.result.php
modules/ten-module/funcs/sitemap.prequalification.php
modules/ten-module/funcs/sitemap.xxxx.php
....

Code xử lý cho sitemap của module vẫn là sitemap.php

programming4/module/sitemap.txt · Sửa đổi lần cuối: 2019/06/18 07:57 bởi hoaquynhtim99