Công cụ thành viên

Công cụ trang web


programming4:module:sitemap

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bên Phiên bản trước
programming4:module:sitemap [2018/02/28 01:48]
hoaquynhtim99
programming4:module:sitemap [2019/06/18 07:57] (hiện tại)
hoaquynhtim99
Dòng 48: Dòng 48:
  
 > Lưu ý: Hướng dẫn này dành cho NukeViet 4.1 về sau, đối với NukeViet 4 trước 4.1 xem hướng dẫn [[programming4:module:sitemap41|Hướng dẫn tạo sitemap cho module áp dụng đối với NukeViet trước 4.1.00]] > Lưu ý: Hướng dẫn này dành cho NukeViet 4.1 về sau, đối với NukeViet 4 trước 4.1 xem hướng dẫn [[programming4:module:sitemap41|Hướng dẫn tạo sitemap cho module áp dụng đối với NukeViet trước 4.1.00]]
 +
 +===== Chia sitemap con =====
 +
 +
 +> Chức năng này có từ NukeViet 4.3.04
 +
 +Để phân chia sitemap con dùng đoạn code
 +
 +<code php>
 +if (empty($array_op[1])) {
 +    $url = [
 +        NV_BASE_SITEURL . 'index.php?' . NV_LANG_VARIABLE . '=' . NV_LANG_DATA . '&amp;' . NV_NAME_VARIABLE . '=' . $module_name . '&amp;' . NV_OP_VARIABLE . '=' . $op . '/tender',
 +        NV_BASE_SITEURL . 'index.php?' . NV_LANG_VARIABLE . '=' . NV_LANG_DATA . '&amp;' . NV_NAME_VARIABLE . '=' . $module_name . '&amp;' . NV_OP_VARIABLE . '=' . $op . '/prequalification',
 +        NV_BASE_SITEURL . 'index.php?' . NV_LANG_VARIABLE . '=' . NV_LANG_DATA . '&amp;' . NV_NAME_VARIABLE . '=' . $module_name . '&amp;' . NV_OP_VARIABLE . '=' . $op . '/result',
 +        NV_BASE_SITEURL . 'index.php?' . NV_LANG_VARIABLE . '=' . NV_LANG_DATA . '&amp;' . NV_NAME_VARIABLE . '=' . $module_name . '&amp;' . NV_OP_VARIABLE . '=' . $op . '/plans'
 +    ];
 +    nv_xmlSitemapCat_generate($url);
 +}
 +</code>
 +
 +Khi đó trong sitemap, căn cứ vào biến ''$array_op[1]'' để xác định sitemap con.
 +
 +===== Hiển thị sitemap con trên sitemapindex =====
 +
 +> Chức năng này có tể từ NukeViet 4.3.06
 +
 +Để hiển thị các site map con của module tại sitemapindex chỉ cần tạo file theo quy luật
 +
 +<code>
 +modules/ten-module/funcs/sitemap.plans.php
 +modules/ten-module/funcs/sitemap.result.php
 +modules/ten-module/funcs/sitemap.prequalification.php
 +modules/ten-module/funcs/sitemap.xxxx.php
 +....
 +</code>
 +
 +Code xử lý cho sitemap của module vẫn là ''sitemap.php''
 +
  
programming4/module/sitemap.txt · Sửa đổi lần cuối: 2019/06/18 07:57 bởi hoaquynhtim99