Công cụ thành viên

Công cụ trang web


programming4:class:upload

Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng class Upload để tải file lên hệ thống

Class upload là lớp có chứa các chức năng tải file lên hệ thống. File tải lên có thể từ máy tính hoặc một file trên internet.

Một số lưu ý khi sử dụng upload các bạn xem tại video: https://www.youtube.com/watch?v=B-mMzpL8BLw

Chuẩn bị

 1. Cài đặt NukeViet 4.4.02 (link tải NukeViet 4.4.02) hoặc tương đương.
 2. Cài đặt module mẫu samples (nv4_module_samples.zip) để lập trình

Hướng dẫn lập trình

Tải file từ máy tính

Chuẩn bị một form để gửi file từ máy tính lên server:

Mở file themes/admin_default/modules/samples/main.tpl thêm vào đoạn HTML để tạo ra form gửi file lên máy tính, code html như sau

main.tpl
<!-- BEGIN: main -->
<form action="{NV_BASE_ADMINURL}index.php?{NV_LANG_VARIABLE}={NV_LANG_DATA}&amp;{NV_NAME_VARIABLE}={MODULE_NAME}&amp;{NV_OP_VARIABLE}={OP}" method="post" enctype="multipart/form-data">
  <div class="panel panel-default">
    <div class="panel-body">
      <div class="form-group">
        <label>File:</label>
        <input type="file" name="uploadfile">
      </div>
      <input class="btn btn-primary" name="submit" type="submit" value="{LANG.save}" />
    </div>
  </div>
</form>
<!-- END: main -->

Với file này ta sẽ có được một form upload file như ảnh

Lưu ý: Thẻ form cần có thuộc tính enctype=“multipart/form-data” mới có thể gửi file lên server.

Lập trình xử lý để lưu file gửi lên trên server

Trong file modules/samples/admin/main.php bên dưới đoạn

//------------------------------
// Viết code xử lý chung vào đây
//------------------------------

Chúng ta bắt đầu lập trình:

Nhận diện được có file tải lên:

Dùng lệnh

if ($nv_Request->isset_request('submit', 'post') and isset($_FILES, $_FILES['uploadfile'], $_FILES['uploadfile']['tmp_name']) and is_uploaded_file($_FILES['uploadfile']['tmp_name'])) {
  //
}

Trong đó:

 • Điều kiện $nv_Request→isset_request('submit', 'post') để kiểm tra sự kiện submit form
 • Điều kiện isset($_FILES, $_FILES['uploadfile'], $_FILES['uploadfile']['tmp_name']) and is_uploaded_file($_FILES['uploadfile']['tmp_name']) để kiểm tra có file tải lên hợp lệ.

Tiến hành lưu file tải lên:

Sau khi kiểm tra xong, tiến hành lưu file tải lên bằng các lệnh sau

// Khởi tạo Class upload
$upload = new NukeViet\Files\Upload($admin_info['allow_files_type'], $global_config['forbid_extensions'], $global_config['forbid_mimes'], NV_UPLOAD_MAX_FILESIZE, NV_MAX_WIDTH, NV_MAX_HEIGHT);
 
// Thiết lập ngôn ngữ, nếu không có dòng này thì ngôn ngữ trả về toàn tiếng Anh
$upload->setLanguage($lang_global);
 
// Tải file lên server
$upload_info = $upload->save_file($_FILES['uploadfile'], NV_UPLOADS_REAL_DIR, false, $global_config['nv_auto_resize']);

Các tham số khởi tạo bao gồm:

 • $admin_info['allow_files_type'] là các loại file được phép tải lên, nếu tải lên file không thuộc các loại này sẽ báo lỗi. Lập trình viên có thể thay biến này bằng mảng một chiều khác thuộc các giá trị này text, images, archives, audio, video, xml, documents, adobe, flash, real, application. Chi tiết các giá trị đó xem ở file includes/ini/mime.ini
 • $global_config['forbid_extensions'], $global_config['forbid_mimes'] là hai tham số không đổi, đây là mảng chứa các phần mở rộng bị cấm và mime bị cấm
 • NV_UPLOAD_MAX_FILESIZE dung lượng tối đa tính bằng byte của file tải lên.
 • NV_MAX_WIDTH, NV_MAX_HEIGHT là kích thước rộng, cao tối đa của file tải lên nếu là ảnh.

Các tham số lưu file tải lên bao gồm:

 • $_FILES['uploadfile'] đây là biến file tải lên của php (tham khảo thêm ở POST method uploads)
 • NV_UPLOADS_REAL_DIR là địa chỉ tuyệt đối của thư mục lưu file. Trong ví dụ này giá trị NV_UPLOADS_REAL_DIR biểu thị thư mục lưu file là uploads
 • Tham số tiếp theo đang mang giá trị false, tại đây lập trình viên đặt true hoặc false tương ứng với việc thay thế nếu tồn tại hoặc lưu với tên khác nếu tồn tại.
 • Tham số tiếp theo đang để giá trị $global_config['nv_auto_resize'] tham số này có thể truyền giá trị 1, 0 biểu thị nếu file tải lên là ảnh mà vượt quá kích thước tối đa sẽ tự động thay đổi về kích thước tối đa hoặc là dừng upload.

Kết quả trả về trong ví dụ được lưu vào biến $upload_info, đây là mảng một chiều lưu trữ thông tin tải file lên.

Có 3 trường hợp:

1. Có lỗi, mảng này sẽ như sau

Array
(
  [error] => Lỗi: loại file không được phép tải lên
)

2. Thành công, file tải lên là ảnh

Array
(
  [error] => 
  [complete] => 1
  [name] => D:/webroot/www/nukeviet4/tmp2.nukeviet4.my/uploads/uq7c94b.jpg
  [basename] => uq7c94b.jpg
  [ext] => jpg
  [mime] => image/jpeg
  [size] => 40892
  [is_img] => 1
  [is_svg] => 
  [img_info] => Array
    (
      [0] => 720
      [1] => 720
      [2] => 2
      [3] => width="720" height="720"
      [bits] => 8
      [channels] => 3
      [mime] => image/jpeg
    )

)

3. Thành công, file tải lên là loại file khác

Array
(
  [error] => 
  [complete] => 1
  [name] => D:/webroot/www/nukeviet4/tmp2.nukeviet4.my/uploads/nv4_module_samples.zip
  [basename] => nv4_module_samples.zip
  [ext] => zip
  [mime] => application/zip
  [size] => 19148
  [is_img] => 
  [is_svg] => 
)

Giải thích các giá trị:

 • error giá trị này biểu thi nguyên nhân lỗi nếu có
 • complete mang giá trị 1 biểu thị file đã được lưu thành công
 • name là đường dẫn tuyệt đối của file đã lưu
 • basename là tên file đã lưu
 • ext là phần mở rộng của file
 • mime Mime type của file
 • size kích thước file tải lên tính bằng byte
 • is_img giá trị 1 hoặc 0 tương ứng với file tải lên là ảnh hoặc không phải là ảnh
 • is_svg giá trị 1 hoặc 0 tương ứng với file tải lên là SVG hoặc không phải là SVG
 • img_info là mảng một chiều chứa thông tin ảnh nếu file tải lên là ảnh, đây là kết quả của hàm getimagesize

Lập trình viên căn cứ vào biến $upload_info để xử lý cho ứng dụng của mình.

Tải file trên internet

Chuẩn bị form tải lên

Trong file tpl ở hướng dẫn bên trên bổ sung thêm một nút gửi file từ internet như sau:

<div class="form-group">
  <label>Remote File:</label>
  <input type="text" class="form-control" name="remotefile">
</div>
<input class="btn btn-primary" name="submitremote" type="submit" value="{LANG.save}" />

Lập trình để tải file về

Trong file php như bên trên, dùng code nhận diện có thông tin gửi lên của người dùng ví dụ như sau:

if ($nv_Request->isset_request('submitremote', 'post')) {
  $remotefile = $nv_Request->get_string('remotefile', 'post', '');
  if (!empty($remotefile)) {
    //
  }
}

Với code đó, nếu có thông tin gửi lên thì địa chỉ file ở biến $remotefile

Xử lý lưu file

Dùng đoạn code như sau:

// Khởi tạo Class upload
$upload = new NukeViet\Files\Upload($admin_info['allow_files_type'], $global_config['forbid_extensions'], $global_config['forbid_mimes'], NV_UPLOAD_MAX_FILESIZE, NV_MAX_WIDTH, NV_MAX_HEIGHT);
 
// Thiết lập ngôn ngữ, nếu không có dòng này thì ngôn ngữ trả về toàn tiếng Anh
$upload->setLanguage($lang_global);
 
// Lưu file trên internet về server
$upload_info = $upload->save_urlfile($remotefile, NV_UPLOADS_REAL_DIR, false, $global_config['nv_auto_resize']);

Cách viết hoàn toàn tương tự như hướng dẫn lưu file từ máy tính bên trên, chỉ khác:

 • Thay phương thức save_file bằng save_urlfile.
 • Thay $_FILES['uploadfile'] bằng $remotefile.

Kết quả trả về lưu vào biến $upload_info cũng có nội dung tương tự như cách lưu file từ máy tính bên trên.

Sử dụng module quản lý File

Khai báo html

// thẻ input text đường dẫn file
<input class="w300 form-control pull-left" type="text" name="image" id="image" value="{DATA.image}" style="margin-right: 5px"/>
 
// thẻ input text tiêu đề file
<input class="w300 form-control" type="text" name="imagealt" id="imagealt" value="{DATA.imagealt}"/>
 
// button gọi tới module Quản lý file
<input type="button" value="Browse server" name="selectimg" class="btn btn-info"/>

Javascript gọi module quản lý file

$("input[name=selectimg]").click(function() {
		var area = "image"; //id của thẻ input lưu đường dẫn file
		var alt = "imagealt"; //id của thẻ input lưu tiêu đề file
		var path = '{NV_UPLOADS_DIR}/{MODULE_UPLOAD}'; //uploads/sample
		var type = "image"; // kiểu định dạng cho phép upload
        var currentpath = '{NV_UPLOADS_DIR}/{MODULE_UPLOAD}/2020'; //uploads/sample/2020
 
		nv_open_browse(script_name + "?" + nv_name_variable + "=upload&popup=1&area=" + area + "&alt=" + alt + "&path=" + path + "&type=" + type + "&currentpath=" + currentpath, "NVImg", 850, 420, "resizable=no,scrollbars=no,toolbar=no,location=no,status=no");
 
		return false;
	});

Code mẫu

Tham khảo toàn bộ module trong hướng dẫn này tại đây nv4_module_samples_upload.zip

programming4/class/upload.txt · Sửa đổi lần cuối: 2020/11/09 09:49 bởi vuthao