Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet:advanced_setting:openid

Quản lý kết nối tới các nhà cung cấp OpenID

NukeViet mặc định cung cấp phương thức đăng nhập thành viên thông qua 4 nhà cung cấp OpenID, ngoài ra quản trị wesite cũng có thể thay đổi, thêm hoặc bớt nhà cung cấp OpenID.

Ảnh: chấp nhận NukeViet OpenID

Bổ sung kết nối tới các nhà cung cấp OpenID ngoài danh sách có sẵn

Dữ liệu về các nhà cung cấp OpenID được lưu ở file includes/openid.php.

Để thêm một nhà cung cấp OpenID, thực hiện các thao tác sau:

  • Thêm biến $openid_servers vào file openid.php, trong đó giá trị identity là đường dẫn đến website có cung cấp OpenID.
  • Vào Admin Control Panel/ Thành viên/ cấu hình module, tại mục Các nhà cung cấp OpenID được chấp nhận, chọn nhà cung cấp vừa thêm sau đó lưu lại.
  • Thêm một ảnh có tên ten-nha-cung-cap.gif vào theme hiện dùng theo đường dẫn themes/ten-theme/images/users/

Tham khảo

nukeviet/advanced_setting/openid.txt · Sửa đổi lần cuối: 2012/05/25 10:05 bởi laser