Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet:admin:themes:setuplayout

Thiết lập layout cho giao diện

  • Tại menu trái Thiết lập layout xuất hiện giao diện quản lý hình 1

Hình 1: Giao diện thiết lập layout

Tại đây với mỗi function (main, viewcat, topic…) của từng module sẽ được thể hiện dưới nhiều giao diện như hình 7:

Theo theme mặc định sẽ có các giao diện như hình 2 Hình 2

Ví dụ: body - left- right tức là giao diện 3 cột là: nội dung (body), cột left và cột right.

Hình 3

Sau đó lưu cấu hình ra trang chủ để xem kết quả.

nukeviet/admin/themes/setuplayout.txt · Sửa đổi lần cuối: 2012/12/11 14:01 bởi 127.0.0.1