Site Tools


nukeviet:admin:settings:uploadconfig

Cấu hình upload

Tại đây bạn có thể quản lý tất cả các loại file sẽ được sử dụng hoặc bị cấm sử dụng trên site.

nukeviet/admin/settings/uploadconfig.txt · Thời điểm thay đổi: 2012/03/15 23:58 (external edit)