Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet:admin:settings:statistics

Cấu hình thống kê

Cấu hình phần này giúp chúng ta có thể:

  • Múi giờ dùng khi thống kê truy cập: được mặc định theo múi giờ của máy tính truy cập
  • Lựa chọn kích hoạt tiện ích đếm số người online
  • Kích hoạt tiện ích thống kê
  • Thống kê ID Google analitics
  • Hiển thị đặc tính Domain khi khai báo với Google analitics

nukeviet/admin/settings/statistics.txt · Sửa đổi lần cuối: 2013/11/03 22:01 bởi volong1012