User Tools

Site Tools


nukeviet:admin:settings:robots

Cấu hình file robots.txt

Phần này cho phép chúng ta lựa chọn tên các file và thư mục của hệ thống có được phép hiển thị trong file robots.txt hay không, nếu có thì có cấm các máy chủ tìm kiếm tiếp cận hay không…

nukeviet/admin/settings/robots.txt · Thời điểm thay đổi: 2013/06/25 02:29 (external edit)