Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet:admin:settings:pagetitle

Cấu hình title

Phần này giúp chúng ta lựa chọn Phương án hiển thị tag “title” Trong đó có các phương án như:

  • pagetitle: Tiêu đề trang được xác định trong từng trường hợp cụ thể,
  • funcname: Tên function,
  • modulename: Tên module,
  • sitename: Tên của site
nukeviet/admin/settings/pagetitle.txt · Sửa đổi lần cuối: 2013/11/03 22:53 bởi volong1012