Site Tools


nukeviet:admin:settings:bots

Cấu hình máy chủ tìm kiếm

Hệ thống liệt kê ra các loại máy chủ tìm kiếm (bot). Để không cho loại bot nào truy cập vào site, cần bỏ chọn quyền xem sau đó lưu lại.

Để thêm 1 loại bot mới cần nhập các giá trị Tên máy chủ, và UserAgent của máy chủ để cấu hình.

nukeviet/admin/settings/bots.txt · Thời điểm thay đổi: 2012/03/15 23:53 (external edit)