Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet:admin:database

Quản trị cơ sở dữ liệu

Giới thiệu chung về quản trị cơ sở dữ liệu

Phần này giúp bạn quản lý cơ sở dữ liệu của site mà chủ yếu là chức năng sao lưu cơ sở dữ liệu sẽ hay được sử dụng.

Hướng dẫn tối ưu hóa cơ sở dữ liệu

Hướng dẫn lưu cơ sở dữ liệu

Hướng dẫn tải về

Data backup

Chúng ta có thể tải về hoặc xóa các cơ sở dữ liệu đã backup từ đây.

Cấu hình

nukeviet/admin/database.txt · Sửa đổi lần cuối: 2012/03/16 08:11 bởi 127.0.0.1