Site Tools


nukeviet5:codex:hooks-reference:get_module_admin_theme

get_module_admin_theme

Sau khi xác định giao diện của module trong admin. Dùng để tùy chỉnh giao diện admin của từng module theo ý thích.

Tham số

STT Tên biến Kiểu dữ liệu Ghi chú
0 $global_config['module_theme']
1 $module_name
2 $module_info
3 $op

Dữ liệu trả về

Biến $module_theme

Ví dụ viết plugin

nv_add_hook($module_name, 'get_module_admin_theme', $priority, function($vars) {
  $module_theme = $vars[0];
  $module_name = $vars[1];
  $module_info = $vars[2];
  $op = $vars[3];
 
  // Thực hiện code hook tại đây...
 
  return $module_theme;
});
nukeviet5/codex/hooks-reference/get_module_admin_theme.txt · Thời điểm thay đổi: 2018/09/26 01:51 do hoaquynhtim99