Site Tools


nukeviet5:codex:hooks-reference:get_email_data_before_fetch

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

nukeviet5:codex:hooks-reference:get_email_data_before_fetch [2019/08/26 04:12]
hoaquynhtim99 được tạo ra
nukeviet5:codex:hooks-reference:get_email_data_before_fetch [2019/08/26 04:13] (hiện tại)
hoaquynhtim99
Dòng 1: Dòng 1:
 ====== get_email_data_before_fetch ====== ====== get_email_data_before_fetch ======
  
-Xảy_ra_khi_nào.+Xử lý biến $email_data trước khi tạo nội dung email gửi đi trong hàm nv_sendmail_from_template.
  
 ==== Tham số ==== ==== Tham số ====
nukeviet5/codex/hooks-reference/get_email_data_before_fetch.txt · Thời điểm thay đổi: 2019/08/26 04:13 do hoaquynhtim99