Site Tools


nukeviet5:codex:hooks-reference:get_email_data_before_fetch

get_email_data_before_fetch

Xử lý biến $email_data trước khi tạo nội dung email gửi đi trong hàm nv_sendmail_from_template.

Tham số

STT Tên biến Kiểu dữ liệu Ghi chú
0 $emailid int
0 $email_data array
1 $merge_fields array Các field tùy biến
2 $row array Dữ liệu truyền vào

Dữ liệu trả về

Biến $email_data

Ví dụ viết plugin

nv_add_hook($module_name, 'get_email_data_before_fetch', $priority, function($vars) {
    $emailid = $vars[0];
    $merge_fields = $vars[1];
    $row = $vars[2];
 
    // Thực hiện code hook tại đây...
 
    return $email_data;
});
nukeviet5/codex/hooks-reference/get_email_data_before_fetch.txt · Thời điểm thay đổi: 2019/08/26 04:13 do hoaquynhtim99