Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet5:codex:hooks-reference:change_site_buffer

change_site_buffer

Trước khi gửi nội dung website đến trình duyệt.

Tham số

STT Tên biến Kiểu dữ liệu Ghi chú
0 $global_config Array
1 $contents String

Dữ liệu trả về

Biến $contents

Ví dụ viết plugin

nv_add_hook($module_name, 'change_site_buffer', $priority, function($vars) {
    $global_config = $vars[0];
    $contents = $vars[1];
 
    // Thực hiện code hook tại đây...
 
    return $contents;
});
nukeviet5/codex/hooks-reference/change_site_buffer.txt · Sửa đổi lần cuối: 2018/09/26 00:53 bởi hoaquynhtim99