Site Tools


nukeviet4:admin:siteinfo

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
nukeviet4:admin:siteinfo [2017/08/07 05:10]
trinhthinhvn [Các biến môi trường]
nukeviet4:admin:siteinfo [2018/07/02 01:37] (hiện tại)
namnbk1993 [Nhật ký hệ thống]
Dòng 38: Dòng 38:
 Các biến môi trường là thông số của máy chủ cung cấp cho dịch vụ web Các biến môi trường là thông số của máy chủ cung cấp cho dịch vụ web
 ====== Các biến tiền định ====== ====== Các biến tiền định ======
 +
 +Các biến tiền định
 ====== Nhật ký hệ thống ====== ====== Nhật ký hệ thống ======
 +
 +Nhật ký hệ thống ghi lại các thông số của ban quản trị, member tiến hành các thao tác trên website
 +
 +{{ :​nukeviet4:​admin:​nhat-ky-1.png?​600 |}}
nukeviet4/admin/siteinfo.1502082640.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2017/08/07 05:10 do trinhthinhvn