Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet4:admin:shops:content

Đây là một phiên bản cũ cùa văn bản!


Thêm sản phẩm

Để thêm sản phẩm trước tiên chúng ta cần phải tạo:

  • Loại sản phẩm.
  • Đơn vị sản phẩm.

nukeviet4/admin/shops/content.1435374935.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2015/06/27 03:15 bởi thinhvn