Công cụ thành viên

Công cụ trang web


cau-hinh-ssh-tren-aptana

## 1) Cài đặt Aptana trên windows

Cài đặt Java JDK http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk7-downloads-1880260.html

Windows x86 123.67 MB jdk-7u55-windows-i586.exe

Cài đặt Git SCM to Windows

http://msysgit.github.io/

Cài đặt Aptana http://preview.appcelerator.com/studio/

chọn tab Aptana Studio Release Candidate Installers (3.6.0.201405190650)

Nên cài đặt Egit 3.3 http://eclipse.org/egit/download/

 http://download.eclipse.org/egit/updates (Recommended)

## 2) Cài đặt Aptana trên Ubuntu Cai dat Git

 sudo apt-get update
 sudo apt-get dist-upgrade
 sudo apt-get install git

Cài đặt tương tự, với địa chỉ download

 http://preview.appcelerator.com/studio/

chọn tab Aptana Studio

 http://preview.appcelerator.com/aptana/studio3/standalone/install/rc/studio3.linux.gtk.x86_64.zip

Nên cài đặt Egit 3.3 http://download.eclipse.org/egit/updates (Recommended)

## 3) Cấu hình SSH cho git Cấu hình tài khoản

chạy cấu lệnh sau trên terminal, thay tên và tài khoản cho phù hợp

 git config --global user.name "Vu Thao"
 git config --global user.email "thao@vinades.vn"

Tạo SSH key

Khởi động Gitbash hoặc terminal trên Aptana

 cd ~/.ssh
 ssh-keygen –t rsa –C “youraddress@email.com”

Mở file “id_rsa.pub” trong thư mục “C:\Users\<Tên User>\.ssh”, copy nội dung vào bộ nhớ, để điền vào form đăng ký trên kho code. Hoặc sử dụng lệnh

`clip < ~/.ssh/id_rsa.pub`

https://vinades.org/profile/keys

(Vào Add SSH key)

![add-ssh-key](https://vinades.org/uploads/vinades/wiki/80344d155e/add-ssh-key.png)

start the ssh-agent in the background

 eval `ssh-agent -s`

Agent pid 59566

 ssh-add

If your key does not have the default filename (/.ssh/id_rsa), you'll have to pass that path to ssh-add:

start the ssh-agent in the background

 eval `ssh-agent -s`

Agent pid 59566

 ssh-add ~/.ssh/my_other_key

Test kiểm tra:

 
 ssh –T git@vinades.org

Nếu nhận được dòng thông báo

Welcome to GitLab, username!

quá trình đăng ký thành công

Trên github cũng làm tương tự (Không phải chạy lại ssh-keygen –t rsa –C “youraddress@email.com”)

sau đó vào https://vinades.org/profile để thay đổi avatar của mình.

## 4) Thay đổi địa chỉ kho code

Chỉ vào sửa file /.git/config (Thư mục .git là thư mục ẩn ) Sửa lại đoạn:

 [remote "origin"]
   url = xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Thành url git mới

Hoặc sử dụng lệnh

 git remote set-url origin git@vinades.org:USERNAME/REPOSITORY2.git

Ví dụ

 git remote set-url origin git@vinades.org:vuthao/module-nvtools.git
cau-hinh-ssh-tren-aptana.txt · Sửa đổi lần cuối: 2014/07/08 03:22 bởi vuthao