Site Tools


cac_cong_cụ_quản_ly_ftp_khac

Chào các Bạn,

Để kết nối đến qua FTP các Bạn có thể tham khảo các phần mềm client sau:

1. Filezilla 2. Core FTP 3. Cyberduck

cac_cong_cụ_quản_ly_ftp_khac.txt · Thời điểm thay đổi: 2016/09/21 13:57 do 123host