Công cụ thành viên

Công cụ trang web


cấu_hinh_ftp

Đăng nhập khu vực quản trị với quyền quản trị tối cao (ACP) / Cấu hình / Cấu hình FTP

Sever or URL: domain hoặc IP máy chủ

Port: Cổng giao tiếp, mặc định 21

Username: Tên truy cập FTP

Password: Mật khẩu truy cập FTP

Remote path: Đường dẫn đến thư mục gốc chứa site (nhấn xác định tự động để hệ thống kết nối)

Lưu file.

cấu_hinh_ftp.txt · Sửa đổi lần cuối: 2016/09/19 15:15 bởi 123host